REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SALTANDPEPPER

I. DEFINICJE

Użyte w regulaminie definicje oznaczają:

Saltandpepper - sklep internetowy dostępny pod adresem saltandpepper.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

Klient/ Konsument - osoba fizyczna lub prawna nabywająca Towar w sklepie Saltandpepper.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepy internetowego Saltandpepper.

Towar - produkt prezentowany oraz oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym SALTANDPEPPER.

SNP FASHION – SNP FASHION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 73 lokal 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000528688, REGON 147483705, NIP 5213681417.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SNP FASHION a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego Saltandpepper, do której stosuje się ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego SALTANDPEPPER dostępnego pod adresem saltandpepper.pl i jest skierowany do wszystkich Klientów sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o który mowa w art. 8 Ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:
  - zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu SALTANDPEPPER;
  - warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu SALTANDPEPPER;
  - zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu SALTANDPEPPER;
  - zasady dokonania rejestracji i korzystania z bezpłatnej usługi elektronicznej – NEWSLETTER.
 3. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu saltandpepper.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie SALTANDPEPPER są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.
 5. Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu SALTANDPEPPER, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 6. Towary w Sklepie Saltandpepper są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów z jakich są wykonane, rozmiarów itd.


III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU SALTANDPEPPER

 1. Sklep SALTANDPEPPER prowadzony jest przez SNP FASHION i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: saltandpepper.pl.
 2. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem SALTANDPEPPER poprzez:
  - wiadomości e-mail pod adresem: hello@saltandpepper.pl;
  - telefonicznie, dzwoniąc pod numer tel: +48 731 385 546, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00;
  - korespondencją tradycyjną: SNP FASHION sp. z o.o. 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 73 lokal 89.
 3. Umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SNP FASHION a Klientem, zawierana z wykorzystaniem sklepu internetowego SALTANDPEPPER.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  - niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  - korzystania ze sklepu SALTANDPEPPERR w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  - niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  - korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SNP FASHION;
  korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu SALTANDPEPPERR jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  - korzystania ze sklepu SALTANDPEPPERR w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV. UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a SNP FASHION następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
  w sklepie Saltandpepper.
 2. Zamówienia w sklepie Saltandpepper można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia złożone
  w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostanie złożone.
 3. Wartość Zamówienia przedstawiona jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności oraz formy dostawy przedmiotu Zamówienia. Na wartość zamówienia składa się cena Towaru i koszt dostawy.
 4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu Saltandpepper,
  jako tzw. GOŚĆ.
 5. Wybór zamawianych Towarów z dostępnej oferty sklepu Saltandpepper przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do "Koszyka".
 6. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku "Złóż zamówienie i zapłać" - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz możliwość zmiany dotyczących wybranych Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu Saltandpepper wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informację dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamówienia produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),wybranego sposobu dostawy, wybranej metody płatności.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu Saltandpepper danych Klienta potrzebnych do realizacji dostawy Towaru oraz wygenerowania faktury VAT
  (dla osoby fizycznej lub prawnej).
 9. Złożenie Zamówienia następuje po kliknięciu przez Klienta przycisku "Złóż zamówienie i zapłać". Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta sklepu Saltandpepper oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych Zamówieniem.
 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na stronie sklepu Saltandpepper informację „TWOJE ZAMÓWIENIE ZOSTAŁO ZŁOŻONE”. A na podany adres e-mail wiadomość zatytułowaną "Potwierdzenie otrzymania zamówienia" zawierające ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
 11. Umowę pomiędzy sklepem Saltandpepper a Klientem traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości
  e-mail, o której mowa powyżej.
 12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Saltandpepper potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu powinien niezwłocznie skontaktować się z Saltandpepper za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu i poinformować sklep o rezygnacji z zamówienia. Rezygnacja z zamówienia w powyższym trybie nie ogranicza w żaden sposób prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta.
 13. Sklep Saltandpepper zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
 14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Dostawa Towarów jest dostępna bez ograniczeń terytorialnych i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Towary dostarczane są pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej firmą spedycyjną DPD oraz usługą Inpost – Paczkomaty, poza terenami Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską i firmą spedycyjną DPD.
 3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane na stronach sklepu Saltandpepper w zakładce „Wysyłka” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Przewidywany czas dostawy na terytorium Polski wynosi 1 - 2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Dla przesyłek zagranicznych przewidywany czas dostawy określony jest na stronie sklepu Saltandpepper w zakładce „Wysyłała”.
 5. Czas przygotowania zamówienia (przez Projektanta Saltandpepper i Saltandpepper) w sklepie Saltandpepper wskazany jest na karcie każdego Towaru i jest to najbardziej prawdopodobny termin przygotowania zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach czas przygotowania zamówienia jest potwierdzany przez sklep Saltandpepper za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie (np. przy zamówieniach indywidulanych). Czas przygotowania zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Początek biegu terminu przygotowania zamówienia liczy się w następujący sposób:
  - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne (szybki przelew), kartą płatniczą, przelewem bankowym - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sklepu Saltandpepper;
  w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przy odbiorze – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia (czas przygotowania zamówienia i czas dostawy) nie powinien przekroczyć czasu przygotowania zamówienie podanego na karcie wybranego przez Klienta Towaru i czasu dostawy, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 7. W przypadku Zamówień składających się z kilku Towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez sklep Saltandpepper całego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 8. W przypadku niedostępności części produktów wskazanych przez Klienta w Zamówieniu sklep Saltandpepper poinformuje o zaistniałej Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. W przypadku gdy, realizacja Zamówienia lub jego części nie będzie możliwa, Saltandpepper zaproponuje Klientowi: anulowanie całości Zamówienia, anulowanie Zamówienia w części, w której realizacji nie jest możliwa w wyznaczonym terminie, podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wskazanym terminie, wyznaczenie nowego terminu realizacji Zamówienia.
 10. Podczas odbioru przesyłki dostarczanej przez kuriera Klient powinien w jego obecności dokładnie sprowadzić zawartości przesyłki, stan zewnętrzny opakowania oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
 11. Podczas odbioru przesyłki wysłanej za pomocą usługi Paczkomaty Inpost klienta – powinien sprawdzić stan zewnętrzy opakowania oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient ma możliwość bezpośrednio na ekranie paczkomatu zgłoszenia uwag do przesyłki wybierając funkcję „Mam uwagę do paczki” lub zwrócić się do sklepu Saltandpepper, który ze współpracą z Klentem będzie zgłaszał reklamację wypełniając formularz reklamacyjny dostępny na stronie inpost.plw zakładce „Reklamacje”.


VI. CENY I METODY PATNOŚCI

 1. Cena Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu Saltandpepper. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Ceny Towarów w sklepie Saltandpepper są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz opłat celnych. Klient ma możliwość zmiany waluty na dolary amerykańskie (USD/$) albo EURO (EUR/ € ), dostosowując ustawienia na stronie sklepu Saltandpepper.
 3. W przypadku dostawy Zamówienia do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej naliczane są opłaty celne zgodnie z obowiązującymi przepisami kraju, do którego nadawana jest przesyłka i ich wysokość nie jest zależna od sklepu Saltandpepper.
 4. Saltandpepper udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: płatność na rachunek bankowy sklepu Saltandpepper; płatności elektroniczne (szybki przelew) - pośrednictwem serwisu PayU.pl i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal.com.
 5. Możliwe, aktualne sposoby płatności określone są na stronie sklepu Saltandpepper w zakładce „Płatność”.
 6. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych (szybki przelew) albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności po kliknięciu w przycisku "Złóż zamówienie i zapłać", nie później niż do trzech dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności na rachunek bankowy Saltandpepper - nie później niż do trzech dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 7. W przypadku braku otrzymania płatności na rachunek bankowy Saltandpepper albo konta rozliczeniowego sklepu Saltandpepper w terminie trzech dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może ponownie złożyć zamówienie oraz wybrać inną formę płatności.
 8. Saltandpepper zastrzega sobie prawo zmiany ceny Towarów znajdujących się w sklepie Saltandpepper, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu Saltandpepper, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zwarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie Saltandpepper przed dokonaniem ww. zmian.


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Saltandpepper: ul. Odyńca 73 lokal 89, 02-644 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: hello@saltandpepper.pl. Wzór oświadczenia do pobrania: Formularz zwrotu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Sklep Saltandpepper niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem: dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Saltandpepper; bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru); kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar Sklepowi Saltandpepper niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu Saltandpepper. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep Saltandpepper, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu Saltandpepper w stanie nie zniszczonym.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Sklep Saltandpepper, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep Saltandpepper dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Jeżeli Sklep Saltandpepper nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sklep Saltandpepper nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem/ płatność przy odbiorze oraz do poczkomatów InPost.

VIII. REKLAMACJA

 1. Sklep Saltandpepper jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Saltandpepper są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Niektóre z nich mają charakter unikatowy, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy.
 3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza reklamacji (dołączonego do kupionego Towaru lub dostępnego na stronie: Formularz reklamacji. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.) oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem i dowodem zakupu na adres: Saltandpepper: ul. Odyńca 73 lokal 89, 02-644 Warszawa z dopiskiem: „Reklamacja Saltandpepper”.
 4. Składając reklamację Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Saltandpepper niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep Saltandpepper albo Sklep Saltandpepper nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sklep Saltandpepper usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Saltandpepper. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep Saltandpepper jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sklep Saltandpepper może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klientowi przysługuje prawo (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.
 9. Reklamowany, wysyłany do Saltandpepper Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, chroniący przez uszkodzeniami w transporcie.
 10. Koszty odesłania produktu w przypadku reklamacji ponosi Klient.
 11. Sklep Saltandpepper z uwagi na bezpieczeństwo wysyłanej paczki z zwracanymi produktami rekomenduje odesłanie jej priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską.
 12. Sklep Saltandpepper nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem/ płatność przy odbiorze oraz do poczkomatów InPost.


IX. USŁUGI ELEKTRONICZNE

W sklepie Saltandpepper dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Newsletter.

KONTO:

 1. Konto – korzystanie z Konta możliwe po wypełnieniu formularza Rejestracja i kliknięciu „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Saltandpepper, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@saltandpepper.pl lub też pisemnie na adres: Saltandpepper, ul. Odyńca 73 lokal 89, 02-644 Warszawa.


NEWSLETTER:

 1. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie sklepu Saltandpepper adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu przycisku akcji.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez czas nieoznaczony, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie przygotowanych przez Saltandpepper treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 3. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie od sklepu Saltandpepper newsletterów Klient godzi się na:
  - gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Saltandpepper dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych;
  - otrzymywanie od Saltandpepper informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej;
  - Saltandpepper, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Saltandpepper, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@saltandpepper.pl lub też pisemnie na adres: Saltandpepper, ul. Odyńca 73 lokal 89, 02-644 Warszawa lub też klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.


X. KARTA PODARUNKOWA

 1. Karta Podarunkowa emitowane są przez Saltandpepper i mogą być nabywane przez Klientów w taki sam sposób jak Towary.
 2. Karta Podarunkowa oznacza bon na okaziciela obejmujący kombinację cyfr, liter i innych znaków, o wskazanym w jego treści nominale (wartość brutto), z określoną datą ważności, który może być wykorzystany przez Klienta w celu zapłacenia całości lub części wartości zamówienia.
 3. Karty Podarunkowe mogą być przekazywane przez Saltandpepper Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach. Karta Podarunkowe przekazywane przez Saltandpepper Kupującym jako prezenty lub nagrody w konkursach nie podlega wymianie na gotówkę.
 4. Karta Podarunkowa może być wysyłana w formie fizycznej lub przesyłana w wersji elektronicznej na adres e-mail Kupującego (lub wskazany przez Kupującego).
 5. Karta Podarunkowa na życzenie Klienta może zostać wysłana wraz z dedykacją na wskazany adres np. jako prezent – karta wysyłana w formie fizycznej. Na Karcie przesyłana w firmie elektronicznej Klient zawsze ma możliwość napisania wiadomości np. dedykacji/ życzeń.
 6. Karta Podarunkowa może zostać wykorzystana w ciągu roku od jej nabycia. Zwrot wartości karty podarunkowej może zostać dokonany jedynie na rzecz Klienta, który ją nabył w ciągu 14 dni od daty nabycia.
 7. Karta Podarunkowa może być wykorzystywana wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty, na którą została wystawiona. Niewykorzystane środki pieniężne, pozostałe na karcie podarunkowej po dokonaniu pierwszego lub kolejnego zakupu przy użyciu Karty, zostaną doliczone do wirtualnego konta Klienta w sklepie Saltandpepper. Środki te można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Klient jest uprawniony do wykorzystania środków pieniężnych znajdujących się na wirtualnym koncie w ciągu roku od nabycia karty.
 8. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży w ramach której płatność za Towar został dokonany przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, zwrot wartości zamówienia, dokonywany jest na wirtualne konto Klienta w sklepie Saltandpepper.

XI. PRMOCJE

Na stronach sklepu Saltandpepper mogą być publikowane informacje o promocjach („Promocje”). Szczegółowe zasady przeprowadzania Promocji będą publikowane każdorazowo na stronach Sklepu.XII. DANE OSOBOWE

 1. Przekazując Sklepowi Saltandpepper dane osobowe, Klient zgadza się na ich przetwarzanie przez Sklep Saltandpepper
  na zasadach wskazanych niżej.
 2. Sklep Saltandpepper zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 3. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sklep Saltandpepper, który dokonuje przetwarzania ich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu Saltandpepper jest SNP FASHION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-644 Warszawa, ul. Odyńca 73 lokal 89, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000528688, REGON 147483705, NIP 5213681417.
 2. Umowy sprzedaży zawierane poprzez Sklep Saltandpepper zawierane są w języku polskim i stosuje się do nich prawo polskie.
 3. Saltandpepper zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu Saltandpepper. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu Saltandpepper. Klient może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji Regulaminu. Saltandpepper z chwilą otrzymania oświadczenia Klienta o braku akceptacji Regulaminu usunie konto Klienta założone w Sklepie. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych zasad.
 4. Saltandpepper zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz ilości Towarów w ofercie sklepu Saltandpepper w każdym czasie, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu Saltandpepper, jaki również ich modyfikacji. Zmiany cen i asortymentu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu Saltandpepper.
 5. Klient, składając zamówienie zgadza się na korzystanie ze sklepu Saltandpepper zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep Saltandpepper.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 8. Saltandpepper informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie Saltandpepper są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu Saltandpepper.
Akceptuj

Ta witryna korzysta z plików cookie, które służą do personalizacji i optymalizują działanie naszego serwisu. Odwiedzanie naszych stron oznacza zgodę na ich wykorzystanie na zasadach określonych w Polityce Prywatności.